1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty

Näitä Lovezonen käyttöehtoja (”Sopimus”) sovelletaan kaikkiin Lovezonen, Kangaspellontie 1 a 4, 00350 Helsinki, Y-tunnus 2278636-6 ("Lovezone") käyttäjälle toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin (yhdessä "Palvelut" ja kukin erikseen ”Palvelu”). Sopimuksen osapuolet ovat Lovezone (”Lovezone”) ja Lovezone-palvelua käyttävä yksityinen henkilö ("Käyttäjä"). Lovezone ja Käyttäjä myös yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”. Tämä Sopimus on saatavilla osoitteessa https://lovezone.io/public/tos.

Sopimus Lovezonen käyttämisestä syntyy, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen Lovezonen rekisteröitymisen tai käyttämisen yhteydessä.

Tätä Sopimusta sovelletaan, ellei Lovezonen ja Käyttäjän välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Lovezonen sovelletaan myös Lovezonen sääntöjä (yhdessä ”Säännöt”). Voimassaolevat Säännöt ovat saatavilla osoitteessa https://lovezone.io/public/rules. Säännöt muodostavat tämän Sopimuksen kiinteän osan. Lovezone varaa oikeuden muuttaa Sääntöjä koska tahansa. Lovezone pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle Sääntöjen muutoksesta etukäteen Lovezonessa tai muutoin. Käyttäjän jatkaessa Lovezonen käyttämistä Sääntöjen muuttumisen jälkeen Käyttäjän katsotaan hyväksyneen uudet Säännöt. Jos tämän Sopimuksen ja Lovezonen Sääntöjen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Lovezonen Sääntöjä ja sen jälkeen tätä Sopimusta.

2. Rekisteröityminen
2.1 Lovezonen rekisteröityminen

Tietyt Lovezonen palvelut edellyttävät rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä ja Lovezonea käyttäessään Käyttäjän on ilmoitettava Lovezonen pyytämät tiedot. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena tai oikeushenkilönä tai tällaisen edustajana sekä olemaan antamatta väärää kuvaa suhteestaan toiseen luonnolliseen tai oikeushenkilöön.

Luonnollisella tai olemassa olevalla oikeushenkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 16 vuoden ikä. Myös yrityskäyttäjä tai yhdistys voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Varmistettu yritysprofiili edellyttää erillistä sopimusta Lovezonen kanssa.

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen

Lovezonen käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista, joka voi tapahtua käyttäjätunnuksella, salasanalla, IP-osoitteella, tai useamman edellä mainitun yhdistelmällä tai muulla tavalla.

Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistautumistietonsa ("Tunnistautumistieto") huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse Tunnistautumistietojen oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon, Käyttäjän on välittömästi muutettava Tunnistautumistietonsa ja ilmoitettava asiasta Lovezonelle.

3. Lovezonen palvelut

Lovezonen sisälle voi kuulua tai Lovezonen kautta Käyttäjällä voi olla pääsy Lovezonen yhteistyökumppaneiden (”Palveluntarjoajat”) tarjoamiin palveluihin. Kunkin Palveluntarjoajan tarjoamat palvelut tarjotaan kyseisen Palveluntarjoajan, ei Lovezonen, nimissä ja vastuulla ja kyseisen Palveluntarjoajan soveltuvien palveluehtojen ja -tietojen mukaisesti. Jos Palveluntarjoaja käsittelee tässä yhteydessä Lovezonen Käyttäjien henkilötietoja, on rekisterinpitäjä siltä osin Palveluntarjoaja, ei Lovezone, ja Palvelutarjoaja käsittelee tietoja palvelunsa tietosuojaselosteesta ilmenevien periaatteiden mukaisesti.

Lovezone voi lisätä ja muuttaa kaikkia Lovezonen palveluita, niiden osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi oman harkintansa mukaan.

Palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät sido Lovezonea.

4. Lovezonen toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Lovezone vastaa ainoastaan Lovezonen itse tuottamansa aineiston sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Lovezone ei vastaa Lovezonen muusta sisällöstä eikä muusta Lovezonen kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien Lovezonen toimittamasta tai Lovezonessa esittämästä aineistosta (esimerkiksi tiedoista, audiovisuaalisesta sisällöstä, ilmoitetuista tuotteista, tavaroista, palveluista, keskusteluista, mielipiteistä, suosituksista, neuvoista eikä Lovezonessa esitettyjen ilmoitusten sisällöstä, artikkeleista, kuvista, videoista, äänitallenteista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä "Aineisto"). Lovezone ei valvo, tarkista tai seulo Lovezonen toimitettua tai Lovezonea hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä Lovezone vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Lovezone ei vastaa Lovezonea hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä, ei Lovezone, vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Lovezonen tai Lovezonen kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti, mutta siihen rajoittumatta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Lovezonen toimittama tai Käyttäjän Lovezonen kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Lovezonessa ja että Aineisto on tämän Sopimuksen ja Sääntöjen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Lovezonen tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Lovezone, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Lovezonen on toimitettu tai Lovezonen kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Lovezonella on oikeus poistaa tällainen Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta. Lovezone ei vastaa toisten käyttäjien Lovezonen lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Siltä osin kuin Palvelussa voi kirjoittaa, julkaista, esittää, näyttää tai muutoin saattaa saataville Käyttäjän itse laatimia Aineistoja, tietoja saa esittää ainoastaan palvelun virallisilla kielillä.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Lovezonen toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Lovezonelle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Lovezonessa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää Aineistoa sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. Lovezone voi tehdä Aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Lovezone voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä Palveluntarjoajille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä myöntää Lovezonelle oikeudet Aineistoon korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat (kuten luvat videoissa ja kuvamateriaalissa esiintyviltä henkilöiltä) tässä mainitun oikeuden myöntämiseen.

5. Yksityisyys ja evästeet
5.1 Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Lovezone käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Lovezonen tietosuojaselosteen (linkki) sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5.2 Tietojen tarkastaminen

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Lovezone, Palveluntarjoaja tai muu heidän lukuunsa toimiva kolmas osapuoli voi valvoa, lukea ja ottaa selon Käyttäjän Palveluun lähettämistä ja Palvelusta vastaanottamista viesteistä ja sisällöstä silloin, kun valvonnasta on Säännöissä tai muutoin ilmoitettu.

5.3 Evästeet

Palvelun käytön yhteydessä Lovezone ja sen valitsemat yhteistyökumppanit tallentavat Käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Käyttäjän tilaaman Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan tallentaa myös muita evästeitä. Tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä on esitetty Lovezonen evästekäytännöissä (linkki).

6. Hinnat, maksuehdot ja maksutavat

Useat Palvelut ovat maksuttomia. Mahdollinen Palvelun maksullisuus ja maksuehdot ilmenevät näistä Käyttöehdoista, Säännöistä ja/tai Palvelun Internet-sivustolla olevasta hinnastosta. Käyttäjä sitoutuu maksamaan Lovezonelle maksullisten Palveluiden käytöstä näissä Käyttöehdoissa, Palvelun verkkosivuilla, Säännöissä tai hinnastossa ilmoitetut hinnat.

Lovezonen hinnoittelu koskee vain Lovezonen tarjoamia Palveluita. Lovezone ei vastaa puhelin- ja Internet-operaattoreiden ja muiden Palveluiden käyttämistä varten tarpeellisten osapuolien hinnoittelusta. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekustannuksista.

Lovezonen Internet-sivustolla toimivien muiden Palveluntarjoajien palvelumaksut ilmenevät heidän palveluehdoistaan ja -tiedoistaan. Palveluntarjoajat voivat veloittaa tarjoamistaan palveluista kyseisten ehtojen ja tietojen mukaisesti.

Lovezonella on oikeus muuttaa Palveluiden hintoja sekä Palveluiden maksullisuutta. Palvelun hintojen ja Palvelun maksullisuuden muutoksista ilmoitetaan ennen muutoksen voimaantuloa Palvelussa, Palvelun internet-sivustolla tai muulla tavalla. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus Palvelun osalta päättymään muutoksen voimaantulopäivästä lukien. Lovezone ei vastaa muutoksesta mahdollisesti Käyttäjälle aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Palvelun tilauksiin sovelletaan Palvelun Sääntöjä. Ellei Palvelun Säännöissä ole muuta mainittu, kertatilauksena tilattua Palvelua ei voi irtisanoa tilausjakson aikana. Ellei Palvelun Säännöissä ole muuta mainittu, kestotilauksen voi irtisanoa laskutusjakson loppuun, Säännöissä kuvatun menettelyn mukaisesti. Jos asiakkaalta evätään pääsy palveluun Käyttöehtojen tai Sääntöjen vastaisen käytön takia, Käyttäjän mahdollisesti jo maksamia käyttämättömiä maksuja ei palauteta.

Käytössä olevat maksutavat ilmoitetaan Palvelussa tai Palvelun Säännöissä. Tekstiviestillä tilatut Palvelut veloitetaan teleoperaattorin matkapuhelinlaskulla. Tekstiviestipalvelut toimivat vain Palvelun Säännöissä ilmoitettujen operaattoreiden liittymillä. Verkkopankkitunnuksilla ja luottokortilla tehdyt maksutapahtumat suoritetaan suojattua yhteyttä käyttäen. Lovezone ei talleta verkkopankki- tai luottokorttitietoja. Luottokunnan maksutapahtumat suoritetaan Luottokunnan maksulomaketta käyttäen ja Luottokunta vastaa tällaisista maksutapahtumista.

Käyttäjä vahvistaa sen, että maksu- ja tilaustiedot on annettu Palvelussa välineeseen sopivalla tavalla. Tilattu maksullinen Palvelu katsotaan otetuksi Käyttäjän suostumuksella käyttöön välittömästi tilauksen jälkeen, eikä Käyttäjällä ole kuluttajasuojalain mukaista peruutusoikeutta.

7. Lovezonen käyttö

Lovezonea on käytettävä näiden Käyttöehtojen ja Sääntöjen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Lovezonelle, Palveluntarjoajille tai kolmansille osapuolille. Lovezonea ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Lovezonea vain näissä Käyttöehdoissa ja Säännöissä nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli Osapuolten välillä on erimielisyys Lovezonen toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää Lovezone käytön luonteen omassa harkinnassaan.

Käyttäjä saa käyttää Lovezonea vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman Lovezonen etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Lovezonea tai Lovezonen sisältöä Lovezonen kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Lovezonen sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Lovezonea tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Lovezonen käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Lovezonea tai Lovezonen sisältöä minkään oman palvelunsa osana ilman Lovezonen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana, Lovezonea tai Lovezonen sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Lovezonen etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Lovezonen tai Lovezonen sisällön tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Lovezonen liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Lovezonen lähdekoodin muotoa.

Käyttäjä hankkii itse Lovezonen käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niistä. Lovezone pyrkii huolehtimaan siitä, että Lovezone täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Lovezonen toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta. Lovezone ei vastaa Lovezonen tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista.

8. Lovezonen saatavillaolo

Lovezone pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Lovezone ei kuitenkaan takaa Lovezonen tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Lovezone pyrkii korjaamaan Lovezonen virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on saanut tiedot virheistä. Lovezone toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla.

Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Lovezonen käytössä. Lovezonella on oikeus tilapäisesti keskeyttää Lovezonen tuottaminen tai alentaa saatavuutta, jos se on tarpeen (a) Lovezonen muutos- tai parannustöiden vuoksi, (b) yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- tai kunnossapitotöiden vuoksi, tai (c) muun syyn vuoksi. Lovezone pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Lovezone tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan internet-sivustollaan.

Lovezonea ei ole tarkoitettu Aineiston tai muun tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen ja Käyttäjä vastaa kaiken Aineiston tai muun Lovezonen ladatun tai tallennetun tiedon varmuuskopioinnista.

Lovezonen vastuu Lovezonen keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kohdassa 8 sanottuun, eikä Lovezone vastaa muilta osin Käyttäjälle keskeytyksestä, virheistä tai puutteista, tai Aineiston tai muun Käyttäjän Lovezonen lataaman tai tallentaman tiedon menetyksestä tai korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista tai menetyksistä.

9. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Lovezonen, Lovezonessa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Lovezonessä saatavilla olevaan sisältöön, Käyttäjien Lovezonen lataamaa Aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Lovezonelle, sen lisenssinantajille tai Palveluntarjoajille. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Lovezone, sen lisenssinantajat ja Palveluntarjoajat pidättävät itsellään kaikki ne oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle.

10. Voimassaolo ja päättyminen
10.1 Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se pysyy voimassa niin kauan kuin Lovezone tarjoaa Palveluita ja Käyttäjä käyttää niitä. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä (esimerkiksi velvollisuus maksaa maksullisten Palveluiden hinnat).

10.2 Palvelun päättyminen

Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta tai Sääntöjä, Lovezone voi estää Käyttäjän Lovezonen käytön tai poistaa Käyttäjän Aineiston ilman varoitusta.

Lovezone voi lopettaa Lovezonen tarjoamisen tai sulkea Käyttäjän Lovezonesta kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista:

Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;

Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Lovezonea näiden Käyttöehtojen tai Sääntöjen vastaisesti;

Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan.

Käyttäjä voi itse lopettaa Lovezonen käyttämisen milloin tahansa. Rekisteröitynyt Käyttäjä voi poistaa rekisteröityessä antamansa tiedot Lovezonesta. Mikäli Lovezone on kohdan 4 perusteella alkanut hyödyntää Käyttäjän Aineistoa ennen kuin Käyttäjä on poistanut Aineiston Lovezonesta, Lovezone voi hyödyntää Aineistoa myös poiston jälkeen näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Lovezone voi jatkaa Käyttäjän henkilötietojen käsittelyä Käyttäjän tekemän poiston jälkeen, mikäli tietosuojalainsäädäntö siihen Lovezonen oikeuttaa tai velvoittaa Lovezonen tietosuojaselosteessa kuvatuin perustein.

11. Vastuut
11.1 Lovezonen vastuu

Lovezone on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Lovezonen tuottamuksesta aiheutuneet, Asiakkaan osoittamat välittömät vahingot. Lovezonen vastuu rajoittuu kuitenkin aina ensi sijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen Palvelun tai sen osan ostohintaan.

11.2 Vastuunrajoitukset

Lovezone ei korvaa välillisiä tai välittömiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Lovezone ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Lovezone ei myöskään korvaa Käyttäjän, Palveluntarjoajan tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Lovezonesta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

11.3 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Lovezonelle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Lovezonen viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Lovezonelle mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

12. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Lovezonen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Lovezonella on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Lovezonella on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Lovezonen Palveluntarjoajien tai muiden kolmansien osapuolten käyttämistä Lovezonen kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

13. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa, myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

14. Sopimuksen muuttaminen

Lovezone voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Lovezone toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Lovezonen käyttö.

15. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Lovezonen ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

16. Tietojen luovutukset viranomaisille

Lovezone voi luovuttaa Käyttäjän tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

17. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 2.5.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Viimeksi päivitetty: 2022-05-02